Дървесните пелети са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци. Отоплението на пелетите притежава някой предимства, като например автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт вследствие на горенето.

Производство

Производителите на пелети обикновено са големи дървообработващи компании, за които суровината за производството им е отпадъчен продукт. В процеса на производство, към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Освен от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал. Същинският процес на производство на пелети включва следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на суха дървесина може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка на дървесината.

Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащият се в дървесината лигнин да се разтопи при температура над 100% което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма. Горещият лигнин играе роля на слепващо вещество. При производството на пелети от дървесина с ниско съдържание на лигнин не е изключено използването на добавки.

Качество и стандартизация

Дървесните пелети притежават следните качества:

  • Калоричност от около 4,8 kWh/kg (17.000 kJ/kg), 2 t пелети произвеждат енергия, колкото едва 1000 l течно гориво (мазут)
  • Обемна плътност 650 kg/m3
  • Влагосъдържание 10 %
  • Пепелосъдържание под 0,5 % при висококачествени пелети

Стандарти ÖNORM/DINplus/SWISSPELLET

Данни съгласно ÖNORM M 7135 Изисквания и наредби съгласно DINplus:

  • 5-6мм диаметър, 8-30 мм дължина
  • Калоричност по-голяма от 18MJ/kg = 5 kWh/kg = 3.25 kWh/l
  • Обемна плътност 650 kg/m3
  • Влагосъдържание по-малко от 10%
  • Пепелосъдържание по-малко от 0.5%
  • Произведени 100% от дървесина

До приемането на Европейската норма са били в сила немската норма DIN 51761 и австрийската норма ÖNorm 7135. В новата европейска норма изискванията за сертифициране са актуализирани и разширени. Чрез процеса на сертифициране се съблюдава и контролира процеса на производството и качеството на произведените пелети. Такова сертифициране се извършва в цял свят.

От 2002 в Швейцария съществува търговска марка Swisspellet, чиито изисквания наред с швейцарските, съответстват и на немските и австрийските норми. С тази търговска марка са пелети, произведени в Швейцария.

Европейска норма EN 14961-2

От 2010 г. с европейския стандарт (EN 14961-2) се предвиждат еднакви правила в Европа за дървесни пелети. Освен това той предвижда нови изисквания към пелетите, включително дължина, диаметър, пепел, съдържание на влага и др. С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 14961-2) през 2010 г. се въвежда нов сертификат ENplus за пелети използувани в котли за битова употреба и EN-B за промишлени пелети, използувани в промишлени котли. Основната разлика между стандартите и сертификатите е, че стандартите не се контролират. Това е общоприета дефиниция. Сертификатите са задължителни за цялата верига от производството до потреблението. ENplus има два класа за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения. Въвеждането на единен стандарт за качество за битови и промишлени пелети ще позволи ясно отчитане на потреблението и качеството на продукцията.